stockholm

Relaterade dokument

Här presenteras sådant som är relaterat till projektets frågeställningar. Det är rapporter, publikationer, utredningar och skrifter som tar upp olika situationer och frågor som rör personer med funktionsnedsättning och etnisk minoritetsbakgrund.

Senast publicerad ligger överst. Publikationerna kan laddas ner i pdf-format.

Slututvärdering Milsa – Stödplattform för migration och hälsa (pdf 347 kB, öppnar i nytt fönster)

MILSA, stödplattform för migration och hälsa, verkade inom Partnerskap Skåne med att stödja utvecklingen av ett integrerat hälsoperspektiv i mottagandet av nyanlända flyktingar. Plattformen drevs i samarbete mellan Malmö Högskola och Länsstyrelsen Skåne med stöd av den Europeiska flyktingfonden under perioden den januari 2013 - juni 2015.

I slututvärderingen presenteras projektets uppnådda resultat samt redogörs för slutsatser och rekommendationer till det fortsatta arbetet med att utveckla en hälsofrämjande etablering.


Undervisning för vuxenstuderande med PTSD. Nationellt Centrum för Sfi och svenska som andraspråk 2007. Revidering SIOS 2015 (pdf 550 kB, öppnar i nytt fönster)

Studerande med PTSD kan ha andra symptom som påverkar inlärningssituationen. Hur ska du ställa dig till att en studerande inte klarar att komma i tid på morgonen för att hon eller han har mardrömmar och därför inte sover ordentligt på nätterna? Och hur kan du ställa lagom höga krav på studerande som till synes har kapacitet att lära sig ett nytt språk snabbt men har så svårt att koncentrera sig att resultaten blir långt under vad man kan förvänta sig?

Eftersom det finns ett antal vuxenstuderande med PTSD inom undervisningen i svenska som andraspråk/sfi är detta utmaningar som lärare och skolledare ställs inför och måste förhålla sig till.


Hörselprojekt Arbetsförmedlingen Göteborg Etablering (pdf 313 kB, öppnar i nytt fönster)

Syfte med projektet var att identifiera sökande med hörselnedsättning initialt i etableringsprocessen, så att rätt insatser och stöd ges samt att utveckla instrument eller arbetssätt där Arbetsförmedlingen blir bättre på att identifiera arbetssökande med hörselnedsättning.

Resultatet visar tydligt att förekomsten av hörselnedsättning i denna grupp var större än vad man uppskattar att förekomsten är i befolkningen i övrigt. Orsak till hörselnedsättning kan vara genetiska men också faktorer som vilken hälsovård som finns tillgänglig påverkar risken att drabbas av hörselnedsättning orsakad av t.ex. infektioner eller andra sjukdomar. Sämre utbyggt skydd mot bullerskador i arbete- och samhällslivet i övrigt är en annan möjlig orsak, liksom akustiska trauman i krig.

Projektet genomfördes under perioden september 2013 - februari 2014.


Etablering av vissa nyanlända – etableringsuppdraget – genomförandet av aktivitetsrapporten för nyanlända arbetslösa m.m. Arbetsförmedlingens återrapportering 2014 (pdf 364 kB, öppnar i nytt fönster)

Från och med den 1 september 2013 ska den som är arbetslös regelbundet redovisa i en aktivitetsrapport vilka åtgärder hen har vidtagit för att ta sig ur sin arbetslöshet. Från den 1 februari 2014 omfattar detta krav arbetssökande i etableringsuppdraget. Den låga andelen som aktivitetsrapporteras inom etableringsuppdraget tyder på att aktivitetsrapporten inte används som ett verktyg för att följa upp deltagarnas arbetssökande, utan att detta sker på annat sätt. Arbetsförmedlingen vill på ett systematiskt sätt kunna identifiera hinder som stannar upp den arbetssökandes progression och motivera vilka insatser som är relevanta utifrån individens behov och förutsättningar.


Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering. Arbetsförmedlingen 2014 (pdf 988 kB, öppnar i nytt fönster)

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att, i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), utveckla och förbättra samverkan och samordning i etableringsprocessen för nyanlända. I detta arbete ska myndigheterna särskilt beakta samverkan och samordning på lokal nivå. Mot bakgrund av regeringsuppdraget har myndigheterna och SKL tagit fram ett metodstöd för upprättandet av lokala överenskommelser om nyanländas etablering. Metodstödet ska vägleda de lokala parterna i arbetet med att ta fram lokala överenskommelser.


Mötesstöd för förbättrad tillgänglighet. Projekt Consensio – kompetensutveckling i samspel 2014 (pdf 143 kB, öppnar i nytt fönster)

Det här mötesstödet riktar sig främst till handläggare på myndighet eller i kommun som i sitt arbete möter personer med funktionsnedsättning. Här får man tips om hur man enkelt kan planera och anpassa sina möten vad gäller information, lokaler och sitt eget förhållningssätt för att öka delaktigheten och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.


Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar. SIOS 2013 (pdf 369 kB, öppnar i nytt fönster)

Syftet med den här skriften är att öka kunskapen om personer med etnisk minoritetsbakgrund och funktionsnedsättning i berörda organisationer.


Slutrapport STANNA Ett projekt för ökat stöd och delaktighet i etablering i Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län (pdf 3094 kB, öppnar i nytt fönster)

Projekt Stanna vände sig till individer med särskilda behov och låg utbildningsbakgrund. Det är en målgrupp som ofta får vänta längre på insatser för att integreras i samhället.

Målsättningen med projektet var att förbättra och effektivisera arbetet med arbetslivsinriktad rehabiliteringen internt på Arbetsförmedlingen för att kunna förbättra mottagandet av nyanlända med särskilda behov som har rätt till etableringsplan samt skapa samsyn och synergier mellan Arbetsförmedlingen, kommunerna och länsstyrelserna samt att utnyttja erfarenheter från tidigare projekt.

Projektet avslutades juni 2013.


Etablering av nyanlända. En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen. Statskontoret 2012:22 (pdf 2896 kB, öppnar i nytt fönster)

Etableringsreformen trädde i kraft den 1 december 2010. Därmed övertog staten det samlade ansvaret från kommunerna för att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att följa genomförandet av etableringsreformen och bedöma hur väl myndigheterna samverkar och samordnar sina verksamheter för att uppnå en effektiv etableringsprocess.

Statskontorets övergripande bedömning är att myndigheterna och kommunerna behöver förstärka samordningen av sina verksamheter för att syftet med etableringsreformen ska kunna uppfyllas. Det är av avgörande betydelse att de processer som ska leda fram till att nyanlända etableras i arbets- och samhällslivet koordineras och att etableringsinsatserna utförs utan tidsfördröjning med bibehållen kvalitet.


Gör språket tillgängligt! Rapport från projektet Vuxna i behov av särskilt stöd inom andraspråksundervisning SIOS 2012 (pdf 408 kB, öppnar i nytt fönster)

Den bild som träder fram är att personer med funktionsnedsättning och/eller traumatiska upplevelser ofta inte får rätt stöd. Det gäller i synnerhet de som har dold eller osynlig funktionsnedsättning. Men även om personer med synlig funktionsnedsättning och/eller synligt trauma får stöd finns det dock signaler om att i en del fall så får de inte rättstöd, eller att insatser dröjer. En andra slutsats i projektet är att det behövs ett tydligt funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända och andra verksamheter. En tredje slutsats är att det är angeläget att införliva kunskap om funktionshinder och etnicitet i högskole- och universitetsutbildningar vars studenter kommer att arbeta med personer med funktionsnedsättning och/eller etnisk minoritetsbakgrund.


Etablering av vissa nyanlända – Samverkan och samordning. Arbetsförmedlingen 2012 (pdf 485 kB, öppnar i nytt fönster)

Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan och länsstyrelserna har fått i uppdrag att i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att utveckla och förbättra samverkan och samordning i etableringsprocessen för nyanlända avseende ansvar och roller för socialt stöd, ersättningar som är väsentliga för den nyanländes försörjning, landstingens medverkan i etableringsprocessen samt samverkan och samordning på lokal nivå. Rapport inlämnad den 22 februari 2013.


Lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. (SFS 2010:197) (pdf 27 kB, öppnar i nytt fönster)

Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar och insatser som syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Insatserna ska ge de nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet.


På väg in – vuxna i behov av stöd i svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv. SIOS 2007 (pdf 1798 kB, öppnar i nytt fönster)

På väg in – vuxna i behov av stöd i svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv. SIOS 2007 (Word 497, öppnar i nytt fönster)

På väg in – vuxna i behov av stöd i svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv tar upp viktiga frågor som kan vara till hjälp för att förbättra bemötandet och öka förståelsen för personer med funktionsnedsättningar och/eller posttraumatiskt stressyndrom som lär sig svenska som andraspråk. Frågorna gäller både det individuella mötet och vad i verksamheternas organisation som skulle kunna förändras, såväl i den egna som i samverkan med andra.


Lära och utvecklas tillsammans. Lärarhögskolan i Stockholm – Myndigheten för skolutveckling 2005 (pdf 36 kB, öppnar i nytt fönster)

Studiematerialet berör svårigheter som studerande med PTSD brottas med. Några rubriker: Diagnosbegreppet, Konsekvenser för undervisningen, En hopplös uppgift eller en stimulerande utmaning?


Vi är alla unika – och ändå mer lika än vi tror. SIOS 2004 (pdf 347 kB, öppnar i nytt fönster)

Den här är en bok för alla som kommer i kontakt och arbetar med människor som har en funktionsnedsättning och sina rötter i ett annat land än Sverige. Den handlar om hur man kan skapa förutsättningar för ett bra möte människor emellan. Hur man kan komma över det vi så ofta kallar för "kulturklyftor" och avdramatisera dem. Här finns idéer, exempel och frågeställningar att ha som grund i det dagliga arbetet, att använda i gruppdiskussioner och för egna reflektioner.


Dyslexi och flerspråkighet – en litteraturöversikt. Bodil Andersson 2002 (pdf 280 kB, öppnar i nytt fönster)

Hur många invandrare har dyslexi? är frågan logoped Bodil Andersson tar upp i denna litteraturöversikt som gjordes inom ramen för SIOS projekt Dyslektiker med invandrarbakgrund.