stockholm

Länkar

Här kan du läsa mer och ta del av vår länklista med hänvisningar till olika webbplatser som kan vara av intresse inom området.

Hörselboken (Öppnar nytt fönster)

Ett sammansatt perspektiv på den speciella skolsituation personer med hörselnedsättning och utländsk bakgrund har. Intressanta avsnitt är Hörselskadade i sfi-undervisning, Att undervisa hörselskadade deltagare i sfi, Skriv dikter i sfi-undervisning med flera.

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter (Öppnar nytt fönster)

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har som syfte att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde.

Specialpedagogiskaskolmyndigheten SPSM (Öppnar nytt fönster)

Myndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. I många förskolor, skolor och utbildningar går elever med annan språklig och kulturell bakgrund än den svenska. Några av dem har funktionsnedsättning och behöver specialpedagogiskt stöd. I mötet med dem behöver vi förstå hur erfarenheter och normer kan påverka sättet att se på behov och möjligheter till utveckling.

Transkulturellt centrum (Öppnar nytt fönster)

De arbetar för att öka kunskapen hos hälso- och sjukvårds- samt tandvårdspersonal i transkulturella frågor och för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland grupper av migranter.