stockholm

Projektbeskrivning

Syfte

Syftet med projektet är att etableringsinsatserna skall ha ett funktionshinderperspektiv. Vuxna med funktionsnedsättning och/eller trauma skall ha samma möjligheter som övriga deltagare i etableringen att på sina egna villkor kunna tillgodogöra sig insatserna på ett bra sätt.

Ett funktionshinderperspektiv innebär att man utvecklar rutiner och strukturer för att så snart som möjligt ge individen adekvat stöd och hjälpmedel för studier och/eller arbete.

Mål

Genomförande

Projektet arbetar bland annat med kartläggningar, metoddagar och temadagar. Detta görs genom arbetsgrupper och kontaktpersoner hos projektets samverkansparter. Utifrån en nulägesanalys identifieras de delar av verksamheterna som kan utvecklas och hur samverkan kan förstärkas.

Relevant kompetensutveckling för medarbetarna hos de berörda myndigheterna har erbjudits sedan hösten 2014.

Efter förankring hos ledningarna i verksamheterna inleds arbetet med förbättringar av rutiner och tillvägagångssätt.

Projektet avslutas den 31 maj 2016.

Folder om projektet (pdf 417 kB, öppnar i nytt fönster)

Mer om projektplanen här (pdf 71 kB, öppnar i nytt fönster)